European Union Takes Steps to Encourage Organic Production