Mosasic, PotashCorp reveal caution on potash prices