Dairy prices rise, amid talk of EU milk output slowdown