‘Moribund atmosphere’ in EU wheat market to extend into 2018-19